Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum en een patiënt/cliënt waarop Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Diensten
Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Conform de eisen die gesteld zijn via het Kwaliteit Register Pedicures (KRP).

 3. Afspraken
Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen uitsluitend  telefonisch worden gemaakt of via email. Niet per sms of WhatsApp.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan zal Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum de gehele behandeling voor de gereserveerde tijd aan patiënt/cliënt doorberekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken behandeling berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de patiënt/cliënt te worden doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling
Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website van de praktijk en op een goed zichtbare plaats in de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking of betalingsverzoek betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum. Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum is gerechtigd om voor niet betaalde facturen na het verstrijken van de betalingstermijn administratie kosten à € 15,00 in rekening te brengen. Indien de herinneringsfactuur niet betaald is binnen 5 werkdagen zal een incassobureau in geschakeld worden.

Betaling in termijnen is niet mogelijk.

5. Personeel in de praktijk
Indien er een stagiaire meeloopt in de praktijk van Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum en deze onder begeleiding een deel of de gehele behandeling kan uitvoeren, dan heeft de patiënt/cliënt de mogelijkheid om dit te weigeren.

6. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum. De persoonlijke gegevens worden door Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de patiënt/cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De patiënt/cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

De wet AVG verklaring vindt u onderaan deze algemene voorwaarden. Bij het maken van een afspraak gaat u ook automatisch akkoord met deze regels.

7. Geheimhouding
Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de patiënt/cliënt verteld tijdens een behandeling en alle zaken die naar de betreffende persoon kunnen leiden.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat patiënt/cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding of schade ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van behandeladviezen.

Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal
De patiënt/cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum.

Diefstal wordt door Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie
Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

  • de patiënt/cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
  • de patiënt/cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
  • de patiënt/cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.
  • de behandeling te lang uitgesteld is geweest door de patiënt/cliënt waardoor de oorzaak niet in een keer verholpen kan worden.

11. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk of per e-mail worden gemeld aan Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum. Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum dient de patiënt/cliënt, binnen zeven dagen, na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum en patiënt/cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Patiënt/cliënt zal de klachten niet delen op sociale media.

12. Gedrag
De patiënt/cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een patiënt/cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum het recht de patiënt/cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen, zonder opgaaf van redenen. De (deels) gegeven behandeling dient volledig betaald te worden.

13. Recht
Op welke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum en patiënt/cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Medisch Pedicure Edith Amsterdam Centrum  2020

 

Medisch  Pedicure Edith Amsterdam Centrum | www.medischpedicureedith.nl | medpedicureedith@gmail.com | 06 22092506

NL……………………………..       KvK : ……………………..       BTW nr.………………………..     

ProVoet nr. 317687  ProCert nr. 16287    AGB code: ……………………………